haw-logo
haw-logo

นโยบาย - ปรึกษาหมอออนไลน์ | Health at Work

ทุกปัญหาสุขภาพไม่สบายใจ ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ | บริการสั่งซื้อยาออนไลน์สะดวกง่ายผ่านไลน์ @healthatwork แล้วรอรับยาทันใจถึงมือคุณภายใน 1-4 ชม.

เฮลท์ แอท เวิร์ค มีมาตรการการให้บริการ
และนโยบายคุ้มครองข้อมูลที่คุณวางใจได้
people
เฮลท์ แอท เวิร์ค คือ บริการดูแลสุขภาพพนักงาน (“เฮลท์ แอท เวิร์ค”) ภายใต้การดูแลของบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด (“เฮลท์ แอท โฮม”) เฮลท์ แอท โฮมให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้เฮลท์ แอท เวิร์ค (“ผู้ใช้บริการ”) ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่เฮลท์ แอท โฮมให้ความสำคัญ โดยจะดำเนินการตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เฮลท์ แอท โฮม จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการ

- เพื่อติดต่อ นัดหมาย ส่งข่าวสาร เสนอความช่วยเหลือ หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

- เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

- เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งการให้บริการและการให้ข้อมูล

- เพื่อการประสานงานและส่งต่อข้อมูลแก่บุคคลที่สาม เช่น โรงพยาบาล เพื่อให้การส่งต่อผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น

- เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ เพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาระบบการให้บริการที่เอื้อแก่ประโยชน์ของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

- เพื่อจัดการดูแลกิจกรรม หากผู้ใช้บริการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมทางการตลาด

- เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

- เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน เชื่อมต่อกับบริการบริษัท ติดต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงทางโซเชียลมีเดีย หรือทำแบบสำรวจความคิดเห็น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ซึ่งข้อมูลที่เฮลท์ แอท โฮม ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการ มีดังนี้

(1) ข้อมูลที่จัดเก็บโดยตรงจากผู้ใช้บริการผ่านการลงทะเบียนและแบบสอบถามในแอปพลิเคชัน

- ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย เลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่น ๆ และสำเนาบัตรประชาชน

- ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต

- ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่

- ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ความต้องการของผู้ใช้บริการ ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ และ ประวัติการใช้บริการ

- ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง อัตรการเต้นของหัวใจ ประวัติประจำเดือน ประวัติโรคประจำตัว ประวัติการใช้ยา รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผลการรักษา ผลการทดสอบจากห้องทดลองและการวินิจฉัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยา รวมถึงประกันสุขภาพต่าง ๆ

- ข้อมูลฟีดแบคและข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ด้วยความสมัครใจ

เฮลท์ แอท โฮมจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ของผู้ใช้บริการ เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยผู้ใช้บริการให้ความยินยอม

(2) ข้อมูลที่จัดเก็บโดยใช้เทคโนโลยีตรวจจับ

- ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ใช้บริการ การใช้บริการแอปพลิเคชันของเฮลท์ แอท เวิร์ค

- ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน IP Address/Mac Address, Device ID, Cookies ID, Web Beacon, Pixel Tag, SDK, Device ID, SSO, Application Logging, Browsing History, Log การใช้งานและระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชัน ข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ

- ข้อมูลสนทนาระหว่างการใช้บริการหรือสนทนากับเจ้าหน้าที่ของบริษัทผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลข้อความตัวอักษรและภาพนิ่ง

(3) ข้อมูลจากผู้ใช้บริการหรือจากบุคคลที่สาม

เราอาจใช้ Software Development Kit (SDK) ของ LINE ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้บริการยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น user ID, Picture url และอื่น ๆ และอาจมีการเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคอื่น ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการและรุ่นของระบบปฏิบัติการด้วย ซึ่งจำเป็นต่อการระบุและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค โดยเฮลท์ แอท โฮมจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดีที่สุดเท่านั้น

เฮลท์ แอท โฮม อาจรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการทางสุขภาพทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ใช้บริการ เช่น อาการทั่วไป ประวัติการรักษา ประวัติการเจ็บป่วย และประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว

เฮลท์ แอท โฮม ได้กำหนดให้เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

การใช้บริการดูแลสุขภาพออนไลน์

ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับได้ว่า การปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์มีข้อจำกัดบางอย่างที่อาจส่งผลให้การวินิจฉัยของแพทย์ไม่แม่นยำเท่ากับการปรึกษาแบบตัวต่อตัว เฮลท์ แอท โฮมอาจจัดส่งเอกสารทางการแพทย์และเอกสารทางการเงินผ่านทาง LINE ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

การประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เฮลท์ แอท โฮมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยปราศจากความยินยอมหรือนอกเหนือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการรับบริการเฮลท์ แอท โฮมอาจมีการส่งต่อ โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงบางส่วนที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ LINE ซึ่งมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ได้ที่ https://line.me/en/terms/policy/

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นหรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย
  • เฮลท์ แอท โฮมจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อ ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการโปรดรับทราบว่าข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์บุคคลที่สามอาจมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่แตกต่างจากเฮลท์ แอท โฮม ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์บุคคลที่สามจะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเฮลท์ แอท โฮม

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) : ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ความยินยอมกับเฮลท์ แอท โฮมได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอยู่กับเฮลท์ แอท โฮม

2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) : ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองและขอให้เฮลท์ แอท โฮมทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ รวมถึงขอให้เฮลท์ แอท โฮมเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมได้

3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) : ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการขอให้เฮลท์ แอท โฮมแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) : ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการขอให้เฮลท์ แอท โฮมทำการลบข้อมูลของตัวเองด้วยเหตุบางประการได้

5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) : ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้

6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) : ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองที่ให้ไว้กับเฮลท์ แอท โฮมไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวเองด้วยเหตุบางประการได้

7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) : ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้ สามารถร้องขอการเข้าถึงหรือขอให้อัพเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิอื่นใดข้างต้น หรือสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เช่น ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้ระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้เกินขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่แจ้งให้ทราบข้างต้น หรือไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน คำร้องในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น หรือการเรียกร้องสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลการติดต่อกลับ โดยส่งให้เฮลท์ แอท โฮมทางอีเมล contact@healthathome.in.th โดยเฮลท์ แอท โฮมจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของผู้ใช้บริการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว

เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยมีรายการคุกกี้ที่ใช้ ดังนี้

Name Category Expiration Period
cf_use_ob Necessary at least 1 session
_gcl_au Analytics 3 months
_ga Analytics 2 years
_gid Analytics 1 day
_gat_UA-* Analytics 1 session
_hjFirstSeen Analytics 29 minutes
_hjIncludedInSessionSample Analytics 1 minutes
_hjIncludedInPageviewSample Analytics 1 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress Analytics 29 minutes
_hjSessionUser_* Analytics 1 year
_hjSession_* Analytics 29 minutes
_fbp Advertisement 3 months
Name: cf_use_ob Category: Necessary Expiration Period: at least 1 session
Name: _gcl_au Category: Analytics Expiration Period: 3 months
Name: _ga Category: Analytics Expiration Period: 2 years
Name: _gid Category: Analytics Expiration Period: 1 day
Name: _gat_UA-* Category: Analytics Expiration Period: 1 session
Name: _hjFirstSeen Category: Analytics Expiration Period: 29 minutes
Name: _hjIncludedInSessionSample Category: Analytics Expiration Period: 1 minutes
Name: _hjIncludedInPageviewSample Category: Analytics Expiration Period: 1 minutes
Name: _hjAbsoluteSessionInProgress Category: Analytics Expiration Period: 29 minutes
Name: _hjSessionUser_* Category: Analytics Expiration Period: 1 year
Name: _hjSession_* Category: Analytics Expiration Period: 29 minutes
Name: _fbp Category: Advertisement Expiration Period: 3 months

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงความยินยอมการเก็บคุกกี้ สามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อทางอีเมล contact@healthathome.in.th